จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกรมคุมประพฤติ [2019-05-28]

อธิบดีกรมคุมประพฤติติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกรมคุมประพฤติ

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/ 2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ
 ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น
4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าตามแผนการขับเคลื่อนนโยบายกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการทบทวนและเพิ่มเติมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย โครงการที่ส่งเสริมขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย จำนวน 15 โครงการ โครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน จำนวน 13 โครงการ และโครงการที่ส่งเสริมการเปิดกว้างและเชื่อมโยง จำนวน 10 โครงการ ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ในภาพรวมของกรมคุมประพฤติ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้การขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพต่อไป