จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติต้อนรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ทุนรัฐบาล เรียนรู้งานคุมประพฤติ [2019-05-28]

        วันนี้ (28 พฤษภาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2562 ในกิจกรรม การเข้าพบส่วนราชการพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อพันธกิจ วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างของกรมคุมประพฤติ และทิศทางการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ และถ่ายทอดนโยบายกรมคุมประพฤติ 4P และ Smart Probation มุ่งสู่ Probation 4.0 รวมทั้งทิศทางการพัฒนาบุคลากร ความท้าทายของภารกิจงานคุมประพฤติ เพื่อพัฒนากรมคุมประพฤติให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และให้กำลังใจแก่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ณ ห้องประชุมสำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

         สำหรับกิจกรรม การเข้าพบส่วนราชการเป็นไปตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ได้มีโอกาสเข้าพบส่วนราชการเพื่อรับทราบและเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับส่วนราชการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีระหว่างส่วนราชการกับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ