จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2562 [2019-05-27]

กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2562

            วันนี้ ( 27 พฤษภาคม 2562 )  กรมคุมประพฤติ โดยกองพัฒนาการคุมประพฤติ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่1 / 2562 โดยมี
ศาตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  ประธานคณะอนุกรรมการฯ  เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้บริหารกรมคุมประพฤติและคณะอนุกรรมการเข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น
4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

         ในที่ประชุมมีการพิจารณา การกำหนดกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานคุมประพฤติ และการจัดทำนโยบาย แผนงาน แนวทางมาตรการและโครงการกิจกรรม ประกอบด้วย ด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ด้านการบูรณาการการปฏิบัติงาน การเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระทำผิดและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในงานคุมประพฤติ ด้านการบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้กระทำผิด ในระบบงานคุมประพฤติและผู้กระทำผิดภายหลังการปล่อย และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้