จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [2019-05-24]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตาม “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” และ “โครงการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่” ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีแนวนโยบายพัฒนาการให้บริการประชาชนโดยให้มีการจัดตั้ง “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข” เป็นหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เข้าไปให้บริการในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายให้การเดินทางมารับบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ วัดเวียงกาหลง ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้มีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ , ประชาสัมพันธ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ “ศูนย์แคร์” (CARE) ให้แก่ประชาชนทั่วไป

เอกสารดาวน์โหลด :

241109.jpg

255964.jpg

255967.jpg

255971.jpg

อ.ยิ้ม ว.เวียงกาหลง_190524_0237.jpg

อ.ยิ้ม ว.เวียงกาหลง_190524_0239.jpg

อ.ยิ้ม ว.เวียงกาหลง_190524_0244.jpg

อ.ยิ้ม ว.เวียงกาหลง_190524_0247.jpg