จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ ให้บริการ ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ “ศูนย์แคร์” [2019-05-18]

คุมประพฤติ ให้บริการ ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ “ศูนย์แคร์”

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ตั้งจุดบริการ “ศูนย์แคร์” (CARE : Center for Assistace to Reintegration and Employment) ณ อาคาร ๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดหางานช่วยเหลือผู้กระทำผิดในการให้คำปรึกษา ตลอดจนประสานงานกับนายจ้างสถานประกอบการ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งงาน เพื่อการมีงานทำของผู้กระทำผิด โดยการจัดรูปแบบสืบค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานว่างผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และแผ่นพับตำแหน่งงานว่างซึ่งประสานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี อีกทั้งยังสามารถขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ “ศูนย์แคร์” เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้มีผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน ๑ ราย เข้าใช้บริการ “ศูนย์แคร์” โดยได้ทำการสืบค้นหาตำแหน่งงานว่าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำด้านการประกอบอาชีพและการขอรับการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒)