จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เรื่อง มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ [2019-05-09]

คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เรื่อง มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ
      กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ (พนักงานคุมประพฤติ)  แจ้งประกาศคณะกรรมการคุมประพฤติ เรื่อง มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพ และเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดการทำงานอย่างเป็นมาตรฐาน ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ (พนักงานคุมประพฤติ) พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ แนวคิดในการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.
                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒)