จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2019-05-01]

    กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

 

         วันนี้ (1 พฤษภาคม 2562) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2/ 2562 โดยมี นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณาและเห็นชอบในการแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แทนอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบวาระ และการแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 แทนอนุกรรมการบางรายที่ขอลาออก และถึงแก่กรรม นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้รับทราบสถานการณ์การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้กรมคุมประพฤติวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในภาพรวม รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในประเด็นต่างๆ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป