จำนวนผู้เข้าชม : 24

   


คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ [2019-05-01]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการดำเนินงาน   ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔ 

 

          โดยนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม