จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


คป.หนองคายร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ จังหวัดหนองคาย [2019-04-30]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวอัมพรรณ สงคราม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการและนางสาวสุทธิลักษณ์ ประเสริฐสังข์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ จังหวัดหนองคาย เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ปัญหาในการดำเนินงาน  ห้องประชุมเด่นชัย ศรกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย