จำนวนผู้เข้าชม : 88

   


กรมคุมประพฤติเข้าถึง เข้าใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม [2019-04-26]

                วันนี้ (26 เมษายน 2562) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการ เข้าถึง เข้าใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมโดยรับฟังคำบรรยายเรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงาน เพื่อลดภัยสิ่งแวดล้อมจากนายสัญญา จงจิตรวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งศึกษาดูงานการลดและคัดแยกขยะ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงาน อีกทั้งเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน รวมทั้งภาคเอกชน ด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีนางภาวิณี ณ สายบุรี. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ให้การต้อนรับ

                 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล เกี่ยวกับการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศน์ ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมซึ่งกรมคุมประพฤติมีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร