จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


กรมคุมประพฤติแถลงยอดสถิติคดีเมาขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมส่งมาตรการถูกจับผิดซ้ำไปบำบัดติดสุรา - ดูแลเหยื่อ [2019-04-23]

กรมคุมประพฤติแถลงยอดสถิติคดีเมาขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมส่งมาตรการถูกจับผิดซ้ำไปบำบัดติดสุรา - ดูแลเหยื่อ

       วันนี้ (23 เมษายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานแถลงข่าวสถิติคดี ดื่มแล้วขับ/ ขับขี่โดยประมาท ถูกจับคุมประพฤติช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ร่วมกับนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ นายพงศ์ธร ชาติพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นายเจษฎา แย้มสบาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

        อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ในช่วง 7 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562 มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ 117 แห่ง มีจำนวนทั้งสิ้น 12,810 คดี แบ่งเป็น

- คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 12,325 คดี คิดเป็นร้อยละ 96.21

- คดีขับเสพ จำนวน 469 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.66

- ขับรถประมาท จำนวน 16 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.13

       เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติในคดีขับรถขณะเมาสุรา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 พบว่า มีจำนวนเพิ่มขึ้น 232 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.85 จังหวัดที่มีสถิติสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 714 คดี กรุงเทพมหานคร จำนวน 656 คดี จังหวัดสกลนคร จำนวน 585 คดี โดยส่วนใหญ่ศาลกำหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 4 ครั้ง ทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง และเงื่อนไขอื่นๆ เช่น อบรมระเบียบวินัยจราจร ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ห้ามออกจากบ้านตามช่วงเวลากำหนดโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ติดตามตัว เป็นต้น

       อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยว่า ศาลสั่งติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ในช่วง 7 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด จำนวน 490 ราย แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 489 ราย คดีขับเสพ จำนวน 1 รายนอกจากนี้ ยังพบว่าผู้กระทำผิดซ้ำ จำนวน 236 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.84 ซึ่งกรมคุมประพฤติจะดำเนินการคัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดสุราหรือติดสุราแล้ว จะส่งต่อเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพต่อไป หรือเสนอความเห็นต่อศาลเพิ่มเงื่อนไขในการสั่งติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ส่วนผู้ที่ได้รับการคัดกรองว่า มีความเสี่ยงในการติดสุราระดับกลางหรือระดับต่ำ จะจัดให้ทำงานบริการสังคมและรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและการลดเลิกแอลกอฮอล์

 

         นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเสริมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นชอบนโยบายการคัดกรองและบำบัดรักษาสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดเป็นผู้ขับขี่ที่เมาสุรา โดยเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าบำบัดรักษา จำนวน 16 ราย ซึ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และเข้ารับการบำบัดตามกำหนดทุกครั้ง ส่วนโครงการนำร่อง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับ ผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562” เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ โดยโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีเป็นผู้เสพติดสุราและมีปัญหาซับซ้อน จะส่งต่อโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และในกรณีผู้มีอาการทางจิตรุนแรง ส่งต่อโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระดับความเสี่ยงสูง หรือผู้ติดสุรารุนแรงและเรื้อรัง สามารถลด ละ เลิกการดื่มสุรา ตลอดจนสุขภาวะดีทั้งกายและใจอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก สำหรับผู้เข้ารับการบำบัดในสถานพยาบาลตามโครงการบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับ ผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ในเบื้องต้นจำนวน 12 ราย

         อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการบังคับโทษตามคำสั่งศาลของกรมคุมประพฤติกับผู้กระทำผิดซ้ำแต่ไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องส่งบำบัดและผู้กระทำผิดที่มีความเสี่ยงสูง จะเข้าโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูตามประเภทความเสี่ยง ในส่วนมาตรการทำงานบริการสังคมตามที่ศาลมีคำสั่ง กรมคุมประพฤติจะให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ทำงานบริการสังคมในสถานพยาบาล การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เพื่อดำเนินกิจกรรมการกระตุ้นจิตสำนึกและรับทราบถึงความสูญเสียต่างๆ รวมถึงสภาพของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและพิการจากอุบัติเหตุทางถนนที่บ้าน