จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


คป.หนองคายจัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน [2019-04-11]

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒  นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ฯ รับทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง แนวทางการปฏิบัติราชการ  พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขและการพัฒนาสำนักงานร่วมกัน  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย