จำนวนผู้เข้าชม : 479

   


กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอแก้ไข QR Code แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกรมคุมประพฤติ 2562 และชี้แจงการเก็บแบบสำรวจฯ เพิ่มเดิม [2019-04-10]

 

        ตามที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ขอความร่วมมือให้ สคป. ทั่วประเทศ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือที่ ยธ 0305/ ว 6 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้แจ้งเวียนในระบบอินทราเน็ต ไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นั้น

ในการนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอแก้ไข QR Code แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกรมคุมประพฤติ 2562 และชี้แจงการเก็บแบบสำรวจฯ เพิ่มเดิม ดังนี้

1. ขอให้ สคป. ทั่วประเทศเข้าไปดาวน์โหลด QR Code แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกรมคุมประพฤติ 2562 แบบใหม่ได้ที่อินทราเน็ต โดยเข้าไปที่ หนังสือเวียน ปี 2562 จากนั้นเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารในหนังสือที่ ยธ 0305/ ว 6 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562

2. ขอให้ สคป. ทุกแห่งดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเพียง 4 แบบคือ 1) แบบสำรวจฯ ของคณะกรรมการฟื้นฟูฯ 2) แบบสำรวจฯ ของคณะกรรมการพัก/ลด 3) แบบสำรวจของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 4) แบบสำรวจฯ ของผู้รับบริการ ส่วนแบบสำรวจของผู้พิพากษาไม่ต้องเก็บ เนื่องจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะดำเนินการจัดเก็บเอง

3. ขอให้ สคป. ทุกแห่งดำเนินการเก็บแบบสำรวจฯ ตามรายละเอียดที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่งให้ตามวันและเวลาที่กำหนด เพื่อที่จะได้ทำข้อมูลไปเสนอผู้บริหารประกอบการตัดสินใจบริหารงานต่อไป

หากมีข้อสงสัยสอบถามที่ นางสาวจิราพร แก้วศรีงาม โทร 02-141-4903