จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา [2019-04-09]

อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา

วันนี้ ( 9 เมษายน 2562 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น ( การบำบัดแบบสั้น ) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายดื่มแล้วขับ/ขับขี่ประมาท ถูกจับคุมประพฤติ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวว่า กรมคุมประพฤติมีภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนให้กลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมโดยปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งปัจจุบันงาน
คุมประพฤติได้ขยายครอบคลุมกลุ่มผู้กระทำผิดหลายกลุ่ม และบางส่วนมีสาเหตุการกระทำผิดจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น ผู้กระทำผิดที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมดังกล่าวจึงควรได้รับการแก้ไขฟื้นฟูอย่างเหมาะสมโดยพนักงานคุมประพฤติต้องสามารถประเมินระดับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อที่จะนำผลการประเมินไปวิเคราะห์พร้อมทั้งวางแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดแต่ละรายได้ ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามแผนให้เกิดผลสำเร็จ พนักงานคุมประพฤติจึงต้องมีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบแนวทางและวิธีการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ซึ่งจากการศึกษาการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นหรือการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูงใจ พบว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา ที่ได้รับการให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้น เกิดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง  โดยการลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และในบางรายสามารถเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ    การดำเนินงานจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ และ
กรมสุขภาพจิตจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 60 คน
มีทั้งการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้ไปแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดอย่างถูกต้อง และเหมาะสมต่อไป