จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด [2019-04-05]

          วันนี้ (5 เมษายน 2562) นายเธียร เจริญวัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด พร้อมด้วยนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด โดยมีนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมการประชุมฯ ณ ห้องรัชดา 6 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

        สำหรับการประชุมได้มีการรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินสำหรับปี พ.ศ. 2560-2561 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีมูลนิธิฯ ประจำปี พ.ศ. 2562 และยังมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเหรัญญิก และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ จำนวน 4 ราย ในการนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯได้พิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ด้วยโดยกำหนดวงเงินในภาพรวมไว้ และจะพิจารณาให้การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพเป็นรายบุคคล ภายในวงเงินที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพของผู้กระทำผิดให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ และไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำ ทั้งนี้ ให้กรมคุมประพฤติติดตามและรายงานผลการสงเคราะห์ให้มูลนิธิฯทราบด้วย