จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


การทำบันทึกความร่วมมือพันธสัญญาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (MOU) ระหว่าง ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร และชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา [2019-04-05]