จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดอบรมบุคลากรพัฒนาขีดสมรรถนะองค์การสู่คุมประพฤติ 4.0 [2019-04-03]

วันนี้ (3 เมษายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์การสู่คุมประพฤติ 4.0 (PMQA 4.0 สู่ราชการ 4.0) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซแอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวว่า ในการที่ส่วนราชการจะสามารถเป็นราชการ 4.0 เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย Thailand 4.0 นั้น ระบบราชการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาโดยต้องยึดหลักเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก คือ1.การเป็นภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  และเพื่อให้สอดรับกับประเด็นดังกล่าวกรมคุมประพฤติจึงมีการประกาศนโยบายที่จะขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้วิธีการทำงานแบบ Smart Probation เพื่อไปสู่การเป็น probation 4.0 ซึ่งเน้นการทำงานและให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้บรรลุเป้าหมายสุดท้าย คืนคนดีสู่สังคม สร้างหลักประกันให้สังคมได้

probation 4.0 .2
probation 4.0 .3 probation 4.0 .4
probation 4.0 .5