จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


กรมคุมประพฤติจัดการอบรม หลักสูตรผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติที่ดำรงตำแหน่งใหม่ [2019-04-02]

กรมคุมประพฤติจัดการอบรม หลักสูตรผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติที่ดำรงตำแหน่งใหม่

วันนี้ (2 เมษายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติที่ดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมบรรยาย หัวข้อ นโยบายและความหวังของผู้บริหารต่อผู้อำนวยการ / ข้าราชการกรมคุมประพฤติ  ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ นนทบุรี

อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งการพัฒนาบุคลากรเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่จุดหมาย รวมถึงการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่ข้าราชการทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนา โดยการพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับปัจจุบันกรมคุมประพฤติเน้นการทำงานแบบ Smart Probation เพื่อเข้าสู่ยุค Probation 4.0 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ทั้งนี้ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานได้ ต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติที่ดำรงตำแหน่งใหม่ ให้สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ จึงกำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น

การอบรมครั้งนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 46 คน  จัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ที่ดำรงตำแหน่งใหม่ สามารถเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงานรวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว  รวมทั้งสร้างมุมมองและวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถสร้างสรรค์รูปแบบการบริหารงานในยุค Probation 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป