จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


คป.หนองคายจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ ๖ (วันที่สอง) [2019-04-02]

 

       กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ ๖ อำเภอรัตนวาปีและอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เพื่อการดำเนินกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เสริมสร้างศักยภาพของงานคุมประพฤติสู่ชุมชน ณ โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์รีสอร์ท อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน ๑๑๖ โดยนายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม         คุมประพฤติเป็นประธานในพิธีปิด