จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


ข้าราชการกรมคุมประพฤติเข้ารับประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 [2019-04-01]

          วันนี้ (1 เมษายน 2562) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 619 คน เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นในการดำรงตน ปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนอย่างเต็มเปี่ยม ณ ห้องวายุภักดิ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้แก่ นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน และนายวิทยา หิรัญพฤกษ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 สังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3

          อนึ่ง วันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน อันสืบเนื่องมาจากวันดังกล่าวเป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 ได้มีผลบังคับใช้ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้วางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้มีมาตรฐานเดียวกัน