จำนวนผู้เข้าชม : 57

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ [2019-03-31]

วันนี้ (31 มีนาคม 2562) นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยมีนางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ และนางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ พร้อมด้วยนายกสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติมีความคาดหวังให้สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิก เสริมสร้างความสามัคคี เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้ และสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน พร้อมทั้งเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานคุมประพฤติแก่ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ รวมทั้งยอมรับและให้ความเชื่อมมั่นในระบบงานคุมประพฤติต่อไป

          อนึ่ง สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เริ่มต้นจากการรวมตัวของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในรูปแบบชมรมในปีพ.ศ. 2531 และได้ยกระดับเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เมื่อปีพ.ศ. 2538 เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิก จัดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธ์อันดี และสนับสนุนการดำเนินภารกิจกรมคุมประพฤติ