จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมการบูรณาการทุกภาคส่วน [2019-03-29]

กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมการบูรณาการทุกภาคส่วน

        วันนี้ (29 มีนาคม 2562) นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ และผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะอนุกรรมการฯ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษา กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณานโยบาย เป้าหมาย แผนงาน แนวทางและมาตรการ ตลอดจนโครงการและกิจกรรม ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามนโยบายการบูรณาการให้เกิดการมีส่วนร่วมเชิงรุกอย่างเป็นระบบในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระทำผิด ในส่วนของแผนงาน แนวทาง และมาตรการ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ขอให้ฝ่ายเลขาฯ จัดทำแนวทางการดำเนินการในแต่ละหน่วยงานที่จะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจน และสรุปรายละเอียดต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาโครงการและกิจกรรมต่อไป