จำนวนผู้เข้าชม : 18

   


คป.หนองคายงานฯจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่สอง) [2019-03-28]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย   วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯจัดโครงการค่ายก้าวใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (วันที่สอง) โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด การวางเป้าหมายชีวิต การดูแลสุขภาพจิตและกายของตนเอง และการนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความรู้วิทยากรจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๔๕,โรงพยาบาลหนองคาย,อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและพระครูวัดโพธิ์ชัย ร่วมบรรยาย โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ            จำนวน ๕๒ ราย ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๕ ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย