จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


กรมคุมประพฤติจัดอบรมหลักสูตรผู้นำกลุ่มเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด [2019-03-27]

          วันนี้ (27 มีนาคม 2562) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รุ่นที่ 3 พร้อมถ่ายทอดนโยบาย 4P และนโยบาย Smart Probation เพื่อมุ่งสู่ Probation 4.0 เพื่อให้การปฏิบัติงานคุมประพฤติมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชน เปิดกว้างและเชื่อมโยง นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในการบริหารจัดการค่ายก้าวใหม่ และการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและทักษะการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา รวมทั้งกระบวนการกลุ่มเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด สำหรับโครงการอบรมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ (บ้านผู้หว่าน) ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม