จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มอบนโยบายเพื่อส่งเสริมคนดีสู่สังคม [2019-03-26]

วันนี้ (26 มีนาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี เพื่อถ่ายทอดนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืน โดยการบูรณาการหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชนในการส่งเสริมคนดีสู่สังคมด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมทั้งมอบนโยบาย Smart Probation และนโยบาย 4P เพื่อมุ่งสู่ Probation 4.0 โดยปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน (Mindset) ให้เท่าทันกับทิศทางนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้กำชับในเรื่องการสร้างแบรนด์คุมประพฤติ เพื่อเกิดการสร้างการรับรู้กับประชาชน และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน และการทำงานในเชิงป้องกันอาชญากรรม นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำการสร้างการรับรู้โครงการยุติธรรมอุปถัมภ์ การขับเคลื่อนศูนย์แคร์ (Care Center) และบ้านกึ่งวิถี พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนางอัญชลี พงษ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี