จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


คุมประพฤติ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติระดับตำบล เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ ครั้งที่ ๒ [2019-03-26]

คุมประพฤติ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติระดับตำบล เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ ครั้งที่ ๒

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยาย และมอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติระดับตำบล เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ ครั้งที่ ๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ ร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการงานคุมประพฤติและยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าว ประกอบด้วยการบรรยายและการประชุมกลุ่มย่อยโดยผู้บริหารและทีมวิทยากรจากสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี โดย นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และนางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี  อีกทั้งวิทยากรจากภายนอกให้เกียรติมาบรรยาย โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอต่างๆ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น ...... คน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมออร์คิด โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒)