จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


กรมคุมประพฤติกำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบงานคุมประพฤติ [2019-03-22]

กรมคุมประพฤติกำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบงานคุมประพฤติ

                วันนี้ (22 มีนาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบงานคุมประพฤติ โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะอนุกรรมการฯ อาทิ สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กรมการปกครอง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณาวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน รวมทั้งมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ การจัดทำนโยบาย แผนงาน แนวทาง และมาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานคุมประพฤติ 3 ด้าน ได้แก่ 1. การดำเนินงานไปสู่มาตรฐานสากล 2. การเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระทำผิดและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคุมประพฤติ และ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน พร้อมทั้งเสนอแนะในส่วนของการส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำในประเด็นข้อกฎหมาย การตรวจสอบประวัติการกระทำผิด การนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของกรมในเชิงประจักษ์ รวมทั้งการบูรณาการหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ การฝึกอาชีพ หรือส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้รับข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อมาปรับปรุงแผนการดำเนินงานต่อไป