จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงป่าเป้าและอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่สรวย ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม เนื่องในวันครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติประจำปี พ.ศ.2562 [2019-03-21]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ประสานงานกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม เนื่องในวันครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยได้ถวายสังฆทานและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ อันเปนการรวมพลังสร้างสรรค์ทำคามดีในวาระที่สำคัญยิ่งของกรมคุมประพฤติ ภายใต้กิจกรรม "คุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0" และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ณ วัดทุ่งยาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และวัดสันสลี ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เอกสารดาวน์โหลด :

40 ปีงานคุมประพฤติ - กิจกรรมอื่น 1803402.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ - กิจกรรมอื่น 1803403.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ - กิจกรรมอื่น 1803404.jpg

40 ปีงานคุมประพฤติ - กิจกรรมอื่น 1803405.jpg