จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


สถาปนากรมคุมประพฤติ ครบ 27 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0 [2019-03-15]

สถาปนากรมคุมประพฤติ ครบ 27 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0

      วันนี้ (15 มีนาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 27 ปี พร้อมจัดพิธีมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  

      อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวว่า ในปีพ.ศ. 2562 เป็นปีที่สำคัญในการย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 ของการดำเนินงานคุมประพฤติในประเทศไทย นับตั้งแต่มีการตราพระราชบัญญัติวิธีการดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 โดยได้มีการจัดตั้งสำนักงานคุมประพฤติกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2522 เป็นการเริ่มต้นระบบงานคุมประพฤติอย่างจริงจัง และได้มีการขยายงานออกสู่ภูมิภาคจนได้รับการยกฐานะให้เป็นกรมคุมประพฤติ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 กรมคุมประพฤติก่อกำเนิดขึ้นมาเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ครบ 27 ปี ซึ่งจะขับเคลื่อนงานคุมประพฤติในรูปแบบ Smart Probation มุ่งสู่ Probation 4.0 ด้วยการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ทำงานอย่างเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับพื้นที่และสากล ทำงานโดยตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นการทำงานและให้บริการในภารกิจของกรมคุมประพฤติในยุคดิจิทัลที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและมุ่งสร้างสังคมปลอดภัย 

        นอกจากนี้ ในวันที่ 16 มีนาคม เป็นวันอาสาสมัครคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติจึงกำหนดนโยบายสำคัญที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติให้เป็นผู้มีความรู้และเป็นผู้มีศักยภาพสูง เป็นผู้ช่วยที่สำคัญของพนักงานคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูสอดส่องดูแล และสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ มุ่งสู่ Probation 4.0 ต่อไป