จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


คป.หนองคายจัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนมีนาคม2562 [2019-03-13]

 

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒  นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติ ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ฯ รับทราบและถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง แนวทางการปฏิบัติราชการ  พร้อมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขและการพัฒนาสำนักงานร่วมกัน  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย