จำนวนผู้เข้าชม : 146

   


กรมคุมประพฤติเตรียมทดลองใช้ระบบลาออนไลน์ ลดปริมาณการใช้กระดาษ [2019-03-12]

          วันนี้ (12 มีนาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกรมคุมประพฤติทั่วประเทศใช้ระบบการลาออนไลน์ผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System - DPIS) โดยเริ่มทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ในหน่วยงานส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานการลาออนไลน์ ในประเภทลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาพักผ่อน ผ่านโปรแกรมระบบ DPIS รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติในการใช้งานระบบออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบการลา และเป็นไปตามมาตรการลดปริมาณการใช้กระดาษ (Paperless) และการใช้ระบบสารสนเทศตามนโยบายของรัฐบาลในการนำระบบดิจิทัลมาสนับสนุนการทำงาน เพื่อนำไปสู่การเป็น Probation 4.0