จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมคุมประพฤติ [2019-03-11]

        วันนี้ (11 มีนาคม 2562)  นางอัญชลี  พัฒนสาร  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมคุมประพฤติครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  กรุงเทพมหานคร 

    ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ อาทิเรื่อง การจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดทำเกณฑ์มาตรฐานของพนักงานคุมประพฤติในแต่ละระดับ

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิเรื่อง การดำเนินการเรื่องการผ่านระบบออนไลน์ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิเรื่อง การพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิเรื่อง กระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กิจกรรมรณรงค์/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณธรรม จริยธรรม ประมวลจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรในสังกัด

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน อาทิเรื่อง การจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมคุมประพฤติ

กบค 1 กบค 2
กบค 3 กบค 4