จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.หนองคายจัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม รุ่นที่ ๕(วันที่สอง) อำเภอโพนพิสัย [2019-03-11]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๒             นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย รุ่นที่ ๕ (วันที่สอง)จัดกิจกรรมกลุ่มภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม ฝึกปฏิบัติตามบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติ และแนะนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์(EM) ให้คำปรึกษา แนวการดำเนินงานคุมประพฤติเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชนและเสริมสร้างศักยภาพของงานคุมประพฤติสู่ชุมชน ณ โรงแรมราชาโฮเทลแอนด์   รีสอร์ท อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ซึ่งได้รับเกียรติจากร.ต.อ.องอาจ อันตะยา ,นายคำสอน ชาวยศ,  นายทองคูณ พรมศร,นายรุ่งอนันต์ นวลกนก,นางนงค์คาร แก้วอุ่น อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดหนองคายร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม