จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2019-03-08]

          วันนี้ (8 มีนาคม 2562) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 1/ 2562 โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาในประเด็นต่างๆ อาทิ การแต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แทนอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบวาระ  การแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 แทนอนุกรรมการบางรายที่ลาออก และพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การควบคุมตัวและการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เกี่ยวกับการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกัน หรือผู้เป็นหลักประกันในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระประชาชน นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้รับทราบสถานการณ์การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตามมาตรา 11 ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้กรมคุมประพฤติวิเคราะห์สถานการณ์และผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในประเด็นต่างๆ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป