จำนวนผู้เข้าชม : 59

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนาม MOU เพื่อการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากใช้ยาเสพติด [2019-03-06]

วันนี้ (6 มีนาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต อันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆร่วมลงนาม 15  หน่วยงานได้แก่ กรมสุขภาพจิด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงาน ป.ป.ส.  ซึ่งการลงนามมีวัตถุประสงค์ในการป้องกัน ลดปัญหา รวมถึงผลกระทบอันเกิดจากผู้มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมรุนแรงและเป็นอันตรายต่อสังคม โดยกำหนดมาตรการในการดูแลทั้งทางด้านสังคมและด้านสาธารณสุขในการรับรองและติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวช เพื่อไม่ให้กลับมามีอาการทางจิตซ้ำและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข อีกทั้งเป็นการลดอันตรายจากยาเสพติดให้ประชาชนและสังคมเกิดความปลอดภัย