จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม [2019-03-06]

วันนี้ (6 มีนาคม 2562) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม  ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2562 ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในช่วงเช้าของวันที่ 6 มีนาคม 2562 พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นำเสนอกรอบแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และผมสัมฤทธิ์ รวมทั้งได้จัดทำความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ.2560-2564) แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2562-2565) และบริบทที่เกี่ยวข้องกับมิติของกระทรวงยุติธรรม ดังนั้นแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2565) จึงมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงต่อไป