จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมเฝ้ารับเสด็จ เปิดศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ [2019-03-06]

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ ณ บริเวณเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยที่ปรึกษาโครงการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กราบทูลเพื่อเบิกคนต้นแบบในโครงการกำลังใจฯ ที่สามารถนำแนวทางที่ได้เรียนรู้จากโครงการกำลังใจฯ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้อย่างกว้างขวาง และเกิดการต่อยอดในการเรียนรู้เป็นอย่างดี จำนวน 12 รายเข้ารับประทานโล่คนต้นแบบ

 

สำหรับการเปิดศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ ในครั้งนี้ เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และเรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ซึ่งถือเป็นพื้นที่มีความโดดเด่นเรื่องการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้อย่างครบวงจร รวมทั้งเป็นพื้นที่ให้ประชาชนสามารถแวะมาเยี่ยมเยียน ส่งผลให้เกิดการยอมรับและสร้างการมีส่วนร่วมให้สังคมภายนอกเข้ามาสัมผัสบรรยากาศเรือนจำไร้กำแพง