จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ [2019-03-05]

         วันนี้ (5 มีนาคม 2562) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติส่วนกลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ร่วมกับกรมการศาสนา เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติ โดยมีนายพลูศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์ การรับศีล การฟังพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหาร และการถวายสังฆทาน ณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันดังกล่าวมีประชาชน และเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ อาทิ กรมการศาสนา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมที่ดิน สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กรมปศุสัตว์ เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานเขตบางหกอกน้อย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ธรรมสวนะ 1 ธรรมสวนะ 2
ธรรมสวนะ 3 ธรรมสวนะ 4
ธรรมสวนะ 5