จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


กรมคุมประพฤติเสนอใช้อุปกรณ์ EM ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ [2019-03-04]

วันนี้ (4 มีนาคม 2562) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/ 2562 โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ปภ.3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

          สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาร่างแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้เสนอร่างมาตรการเข้าสู่การพิจารณา 3 ประเด็น ในด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ได้แก่ 1. ให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และความผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนอื่นๆ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้คุมระพฤติและติดอุปกรณ์ดังกล่าว โดยดำเนินการควบคุม ติดตาม เฝ้าระวังผู้ถูกคุมความประพฤติที่ติดอุปกรณ์ EM อย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอันเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ 2. ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ใช้กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ เป็นกลไกหลักในการควบคุม กำกับ สอดส่อง ป้องปราม และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงผู้ถูกคุมความประพฤติที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ส่วนในด้านสังคมและชุมชน เป็นการจัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ โดยขอความร่วมมืออาสาสมัครในพื้นที่ เช่น สมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมประจำด่านชุมชนนั้น รวมถึงให้ผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเมาแล้วขับเข้าร่วมทำงานบริการสังคมในฐานะเป็นผู้ช่วยอาสาสมัครในด่านชุมชน เพื่อร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและลดอุบัติเหตุ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอในการเพิ่มเติมมาตรการในแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ซึ่งกรมคุมประพฤติจะประสานการดำเนินงานต่อไป