จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติจัด Work Shop นำองค์กรสู่ Probation 4.0 [2019-03-02]

วันนี้ (2 มีนาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Probation 4.0 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนกว่า 40 คน ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครนายก

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้ถ่ายทอดความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนแม่บทกระทรวงยุติธรรม 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืน รวมถึงเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และทิศทางการบริหารงานคุมประพฤติตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่ Probation 4.0 ซึ่งเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ทำงานอย่างเปิดกว้างโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับพื้นที่และระดับสากล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเน้นการทำงานแบบ Smart Probation ด้วยการทำงานและให้บริการในภารกิจของกรมคุมประพฤติให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดภาระงานโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย หรือบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญหรือทรัพยากรเพียงพอมาร่วมดำเนินการ โดยมีเป้าหมายร่วมกัน (Win-Win) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อระดมความคิดเห็น พร้อมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำมาปรับใช้กับการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้กล่าวให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหารในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยให้มองวิกฤติเป็นโอกาสที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ Probation 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน