จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ป้องกันปัญหายาเสพติด ส่งตัวเพื่อเข้ารับรับการบำบัดฟื้นฟู ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 [2019-02-28]