จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมชี้แจงส่วนราชการ [2019-02-28]

 

           วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในการเตรียมกำลังคนคุณภาพด้วยทุนรัฐบาล ก.พ. และระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมี นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมแกรนด์ เอ บี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

          โดยการประชุมในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้บริหารส่วนราชการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมกำลังคนคุณภาพด้วยทุนรัฐบาลและแนวทางการดำเนินการขอรับจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การขอรับทุนจากรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการด้านกำลังคนของหน่วยงานนั้นๆ อีกทั้ง ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมกำลังคนคุณภาพด้วยระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงและแนวทางการดำเนินงานในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนมีผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น