จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติร่วมทำแนวกันไฟป่า ลดปัญหาฝุ่นละออง [2019-02-22]

          วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยหลังคณะรัฐมนตรียกระดับปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10 เป็นวาระแห่งชาติ ต้องดำเนินมาตรการเข้มขันอย่างต่อเนื่องว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมคุมประพฤติ จึงให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงประสบปัญหา ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ตามข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำแนวกันไฟป่าบริเวณสถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ณ อุทยานแห่งชาติแม่วะ อำเภอเถิน นอกจากนี้ ยังทำแนวกันไฟป่า บริเวณป่าชุมชนบ้านทุ่งโป้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อลดปัญหาไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง อันเป็นการลดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และยังเป็นการสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจ รวมทั้งฝึกความมีวินัย ความรับผิดชอบและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่เหมาะสมและไม่กระทำความผิดซ้ำ