จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


กรมคุมประพฤติประชุมผู้บริหาร ติดตามความคืบหน้างานคุมประพฤติ [2019-02-21]

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2562 พร้อมกำชับหน่วยงานให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานในวาระสำคัญ เนื่องในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก และการเลือกตั้ง นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังถ่ายทอดคำสั่งกระทรวงยุติธรรมเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อกำหนดมาตรการการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด มุ่งเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพ และย้ำเตือนให้เฝ้าระวังผู้แอบอ้างเป็นคณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) รวมถึงการประกาศมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ และกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมคุมประพฤติและวันอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

.

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบในหลายประเด็น ได้แก่ 1. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ติดตามการยกระดับแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5-PM 10 เป็นวาระแห่งชาติ และ 3. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ ยังมีการรายงานความคืบหน้าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว โครงการตามนโยบายด้านการดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระทำผิด อาทิ โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ โครงการกำลังใจ โครงการพัฒนาบ้านกึ่งวิถี เป็นต้น พร้อมติดตามโครงการนำร่อง “บำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับผิดซ้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่” รวมทั้งการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยง และการนำเข้าข้อมูลในระบบ Care Support