จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” [2019-02-21]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า มอบหมายให้ นายพัฒน์พงษ์ ธนะชัยขันธ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตาม “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” และ “โครงการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่” ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีแนวนโยบายพัฒนาการให้บริการประชาชนโดยให้มีการจัดตั้ง “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข” เป็นหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เข้าไปให้บริการในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายให้การเดินทางมารับบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดฮ่างต่ำ หมู่ที่ 12 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้มีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ , พัดประชาสัมพันธ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) และประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ “ศูนย์แคร์” (CARE) ให้แก่ประชาชนทั่วไป

เอกสารดาวน์โหลด :

อ.ยิ้ม วัดฮ่างต่ำ_190221_0075.jpg

อ.ยิ้ม วัดฮ่างต่ำ_190221_0099.jpg

อ.ยิ้ม วัดฮ่างต่ำ_190221_0108.jpg

อ.ยิ้ม วัดฮ่างต่ำ_190221_0111.jpg

อ.ยิ้ม วัดฮ่างต่ำ_190221_0125.jpg

อ.ยิ้ม วัดฮ่างต่ำ_190221_0137.jpg