จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


กรมคุมประพฤติจัดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 39 [2019-02-20]

       วันนี้ ( 20 กุมภาพันธ์ 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 39 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม การมีส่วนร่วมและจิตสาธารณะ โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิด และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อกระบวนการยุติธรรมทางอาญางานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และงานยุติธรรมชุมชน โดยนางนุสรา วงษ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ ณ โรงแรมลักซอร์ จังหวัดนนทบุรี

     การอบรมพนักงานคุมประพฤติ ในครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 มีพนักงานคุมประพฤติบรรจุใหม่ เข้าร่วมการอบรมจำนวน 70 คน ซึ่งจะได้รับความรู้ความเข้าใจ  กฎหมายเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ กฎหมายการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน มีเทคนิค ทักษะ ในการปฏิบัติงานการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด อย่างมีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด