จำนวนผู้เข้าชม : 63

   


กรมคุมประพฤติออกประกาศมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ [2019-02-14]

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุมประพฤติ ซึ่งลงนามโดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการคุมประพฤติ เรื่องมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพ และการทำงานเป็นมาตรฐาน เสริมสร้างความมั่นใจให้กับสังคม และเป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคมจากผู้กระทำผิดในระบบการคุมประพฤติ ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562  

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า จากการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ที่ขยายอัตราโทษในความผิดที่สามารถให้รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ และคุมความประพฤติไว้ และเพิ่มเติมเงื่อนไขการคุมความประพฤติ รวมทั้งจัดทำกฎหมายใหม่ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 และอนุบัญญัติ จำนวน 19 ฉบับ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 อีกทั้งมีการกำหนดมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประกอบกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ในมาตรา 10 (3) ให้คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานต่างๆ ของพนักงานคุมประพฤติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น กรมคุมประพฤติจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้สามารถคัดกรองผู้ที่ไม่สมควรได้รับโทษจำคุก ให้ได้รับการควบคุมสอดส่องและแก้ไขผู้กระทำผิดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงและสภาพปัญหา เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งการทำงานอย่างเป็นมาตรฐานจะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับสังคมและสร้างหลักประกันแก่สังคม ตามวิสัยทัศน์ของกรมคุมประพฤติ “การเป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากผู้กระทำผิดในระบบการคุมประพฤติ” ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการบังคับโทษทางอาญาและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

          อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวต่อว่า มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประกอบด้วยหลักการทั่วไป การสืบเสาะและพินิจ การคุมความประพฤติ การทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ การสงเคราะห์ การติดตามในชุมชน ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม และความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อแนะนำหรือหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด เพื่อให้งานคุมประพฤติเป็นที่ยอมรับในระดับสากล