จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี [2019-02-14]

            วันนี้ ( 14 กุมภาพันธ์ 2562 ) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ  ร่วมพิธีเปิดโครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ จัดโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนและนักเรียน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 400 คน ณ โรงเรียนสตรีนนบุรี จังหวัดนนทบุรี

              สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  มีการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ การสร้างการรับรู้ในงานด้านกระบวนการยุติธรรม  การป้องกันตนเองจากภัยสังคม การสร้างจิตสำนึกและวินัยตนเอง การรู้เท่าทันและห่างไกลจากยาเสพติด การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความรู้งานด้านนิติวิทยาศาสตร์การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเข้าฐานด้านกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และกิจกรรมถาม ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ อันเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เยาวชนตกเป็นเหยื่อหรือต้องเป็น ผู้กระทำผิดในอนาคต ทั้งนี้ ภายในงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้บริหาร ได้พบปะครูนักเรียนพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนสตรีนนทบุรีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม