จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อาสาสมัครคุมประพฤติได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ของมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ประจำปี พ.ศ. 2561 [2019-02-12]

อาสาสมัครคุมประพฤติได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น

ของมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ประจำปี พ.ศ. 2561

           วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2562) กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ของมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ประจำปี พ.ศ. 2561    ในงานวันปกรณ์ 2562  โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ตาม โครงการ “การขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการเชิงรุกที่เน้นผลิตภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Productive Welfare)” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ และนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร การนำแนวคิดด้านสวัสดิการสังคมเชิงรุกที่เน้นผลิตภาพทางเศรษฐกิจไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ อาสาสมัครคุมประพฤติ ได้รับการประกาศเกียรติคุณประเภทนักสังคมสงเคราะห์จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายจิรันธนิน ตั้งตรีวีระกุล อาสาสมัครคุมประพฤติประจำสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ และนางสาววิภา เฟื่องฟูดำรงชัย อาสาสมัครคุมประพฤติประจำสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา