จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ [2019-02-12]

          วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2562) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติส่วนกลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ร่วมกับกรมการศาสนา เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติ โดยมีนางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์ การรับศีล การฟังพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหาร และการถวายสังฆทาน ณ วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันดังกล่าวมีประชาชน และเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ อาทิ กรมการศาสนา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  ของมนุษย์ กรมที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมศุลกากร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 130 กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

ธรรมสวนะ 1 ธรรมสวนะ 2
ธรรมสวนะ 3 ธรรมสวนะ 4